Резултати
Floating Link

Проект NewPost цели да:

Увеличи пригодността за заетост на младите хора, като предостави необходимите умения в бързо променящата се среда на пощенския сектор, за да подобри значително техните условия на труд и потенциални възможности за работа в един динамичен и променящ се сектор, в който са заети повече от 2 милиона служители в цяла Европа.

Допринесе за развитието на квалифицирана, мобилна и с високи умения работна сила в пощенския сектор, като преодолее географските и институционалните бариери, които подкопават конкурентното предимство на сектора, и зависимостта на електронната търговия в ЕС от неговите висококачествени услуги. В този контекст съществува необходимост от нов професионален профил, включващ дигитални и меки умения, с цел ефективно адаптиране към новата, непрекъснато променяща се, конкурентна среда на пощенския сектор и към новите групи клиенти, включително лица, търсещи убежище, и мигранти.

Подкрепи съвместно развитие на ПОО в Европа, обхващащо хоризонтално областите от умения, необходими за квалифициран служител в пощенския сектор, така че да се подсилят неговите качество, пригодност и привлекателност, включително обучението чрез работа. Това ще подобри оперативната съвместимост и институционалната свързаност между фрагментарните пощенски организации в ЕС и ще намали убедително несъответствията в уменията, отговаряйки на идентифицираните потребности на пазара на труда.

Резюме на очакваните резултати

  • Разработена и внедрена нова съвместна учебна програма.
  • Разработена и тествана нова схема за обучение чрез работа.
  • Първо сертифициране на пощенски служители от „ново поколение“ в рамките на PostEurop.
  • 100 пощенски служители, предоставящи услуги, обучени по новата учебна програма.