Hellenic Post
Floating Link

Hellenic Post.svg

Понастоящем в ELTA работят около 6,500 души и тя се счита за един от най-големите работодатели в Гърция. Чрез дъщерното си дружество KEK-ELTA S.A. (Център за професионално обучение на Групата ELTA) компанията прилага програма за обучение през целия живот за всички служители.

ELTA въведе технологии за автоматизирано сортирането на пратки  в пощенската верига за доставки и днес управлява четири автоматизирани сортировъчни центрове, два от които в Атина (за въздушна поща и автоматизиран сортировъчен център в  Атика), един в Солун и един в Патра, и център за сортиране на колети в Атина. Нашите 81 звена за разпределение на поща и големият ни парк, от около 2.300 превозни средства подпомагат предоставянето на универсална пощенска услуга.

Корпоративната инвестиционна програма се фокусира върху автоматизацията на пощенската мрежа (от край до край), модернизацията на информационните системи и въвеждането на електронни услуги и други иновативни продукти, насочени към разнообразяване на продуктовото портфолио на компанията.

През последните години компанията прилага обширна програма за преструктуриране, насочена към оптимизиране на бизнес операциите и оптимално разпределение на човешките ресурси. Нашата цел е предоставяне на висококачествени услуги и подобрено обслужване на клиентите, въвеждане на нови технологии в оперативните процеси и  непрекъснато развитие на човешките ресурси.

ELTA се превърна в съвременна, интегрирана група от компании, която предоставя широка гама от пощенски и непощенски услуги за публичния сектор, големите компании и индивидуалните клиенти.

Гръцките пощи имат богат опит в планирането, прилагането и управлението на финансирани от ЕС програми в рамките на 2-ра и 3-та Рамка за подкрепа от Общността в областта на управлението на човешките ресурси (програми за обучение и др.), широкомащабни инфраструктурни проекти, проекти за реорганизация на бизнеса, маркетинг и други.

  • В рамките на ERASMUS+:
  • Обучение чрез опит в 3D виртуална среда (Ex.Tra-3D)“

Общата цел на проекта е осигуряването на атрактивна и модерна рамка за обучение, която има за цел да подчертае необходимостта от признаване на умения, знания и компетенции в операциите за обслужване на клиенти, повишаване и сертифициране на професионалните качества на служителите и по този начин да запази техните работни места, подобрявайки възприетия подход при обслужване на клиентите и гражданите, осигурявайки цялостен, интегриран и конфигурируем инструментариум за обучение и идентифицирайки начини за обобщаване на резултатите от проекта към съответните сектори.

  • „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при  управлението на възрастта  на човешките ресурси”(Innov’AGE)"

Общата цел на проекта е да се управлява многообразието между поколенията в пощенския сектор чрез създаване на иновативен прототип за обучения, укрепвайки екипите, съставени от различни поколения, така че компаниите да са по-ефективни в контекста на постоянните промени в пощенския сектор. 

  • „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ (“E-insurance Training”)

Проектът цели разработване на интегрирана система за обучение с нова учебна програма и учебни материали за застрахователно посредничество съгласно преработената Директива на ЕС за продажби на застраховки, известна като Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD), публикувана през декември 2015 година. Инструментариумът за обучение е адаптиран към необходимите в пощенския сектор компетенции и умения. Крайният резултат е три сходни платформи за електронно обучение за всеки национален пазар.

www.elta.gr/en-us/home.aspx