ITPIO
Floating Link

itpio

ITPIO: Институт за обучение на служители в международни организации

ITPIO е публична организация с нестопанска цел със статут на сдружение и главен офис, позициониран в столицата на България-София

Основната му цел е подкрепата за развитието на българската образователна система  в всички нейни аспекти. 

Дейности по подкрепа на политиките

 • Подпомагане на местните, регионалните и националните органи при определянето и прилагането на образователни, младежки и социални политики;
 • Разработване на стратегии и планове в областта на ученето през целия живот и
 • Оценка на въздействието на програмите на ЕС за финансиране (E+)

Изследователски и обучителни дейности

 • Училищно образование
 • Висше образование
 • Професионално образование и обучение
 • Образование за възрастни

Текущи европейски проекти

 7 централизирани проекта (финансирани пряко от ЕК)

 9 проекта в различни програми "Еразъм +" в секторите, както следва:

 • 2 ПОО
 • 2 образование за възрастни
 • 3 в младежта
 • 1 в училищното образование
 • 1 във висшето образование

www.itpio.eu