Hellenic Authority for Communication Security and Privacy (ADAE)
Floating Link

adae

Гръцкият орган за сигурност и поверителност на комуникациите (ADAE) е създаден съгласно член 19, ал. 2 от Гръцката конституция. Според член 1 от основния закон 3115/2003, целта му е да защити свободната кореспонденция или комуникация по всякакъв възможен начин.

ADAE има следните компетенции:

  • да изготвя регламенти за осигуряване поверителност на комуникациите,
  • да извършва одити на доставчици на комуникационни мрежи/услуги, доставчици на пощенски услуги, публични субекти, както и на Гръцката национална разузнавателна служба,
  • да провежда изслушвания на горепосочените субекти,
  • да разследва съответните оплаквания от членове на обществеността и
  • да събира подходяща информация, използвайки специални правомощия за разследване. Трябва да се отбележи, че Закон 3115/2003 предвижда, че при извършване на одит, който включва досиета, свързани с националната сигурност, се изисква лично присъствие на председателя на ADAE.

В допълнение към горното, ADAE е независимият административен орган, отговорен за наблюдаването на прилагането на цялото законодателство, касаещо законното прихващане на комуникации, и за тази цел е упълномощен да получава всички законосъобразни заповеди за прихващане, издадени от съдебните органи. Що се отнася до тази компетентност, трябва да се изясни, че ролята на ADAE е ограничена до наблюдение на спазването на процедурните условия, определени в националното законодателство относно законното прихващане. Органът няма право да оценява решението на компетентните съдебни органи. Само последните могат да решат необходимостта от издаване на законосъобразна заповед за прихващане.

Отделът за гарантиране поверителността на пощенските услуги на ADAE отговаря за изготвянето на регламенти и опазване поверителността на пощенските услуги. Той също така въвежда и прилага процедури за извършване на планиран и извънреден одит, служебно или по жалба, на инсталации, оборудване, архиви, на държавни служби, както и на частни корпорации, които извършват пощенски услуги. Той отговаря и за изслушванията на администрации, законни представители или всяко друго лице, за което смята, че може да допринесе за изпълнение на мисията на ADAE. Той също така предлага изземване на средства, с които може да бъде нарушена поверителността, или унищожаване на информация или доказателства, получени чрез нарушаване на поверителността на комуникацията. Той издава законодателни актове, които се публикуват в гръцкия Държавен вестник, свързани със сигурността на поверителността. В случаите на нарушаване на поверителността той налага наказания.

Понастоящем ADAE ръководи проект в рамките на Споразумението за партньорство 2014-2020, който представлява основният стратегически план за растеж в Гърция с приноса на значителни ресурси, произхождащи от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. В миналото ADAE успешно завърши друг проект в рамките на Споразумението за партньорство 2007-2013.

Гръцкият орган за сигурност и поверителност на комуникациите (ADAE) понастоящем участва в проекта NewPost по програмата Erasmus+.

http://www.adae.gr/