NAVET
Floating Link

cropped logo navet en

Българска Национална агенция за професионално образование и обучение – НАПОО

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е специализиран орган към Министерския съвет на Република България, създадена съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) през 1999 година.

НАПОО е юридическа организация, финансирана от държавния бюджет, със седалище в гр. София и държавен орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за координация на институции, свързани с професионалното ориентиране, образование и обучение.

В НАПОО има 16 експертни комисии, които функционират в различни професионални области, и една допълнителна експертна комисия по професионално ориентиране.

Кръгът от външни експерти и членове на работни екипи включва над 500 видни специалисти в различни професионални области.

Основни функции на НАПОО

  • Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (накратко СППОО) е класификация на професиите и специалностите, за които се провежда професионално образование и обучение и се удостоверява със Сертификат за професионална квалификация или сертификат за професионално обучение.
  • На следващо място са държавните образователни стандарти, които са документи, определящи рамката на задължителните професионални компетенции, необходими за практикуване на определена професия.
  • НАПОО лицензира ЦПО, които осигуряват и удостоверяват професионално обучение на лица над 16-годишна възраст. Агенцията също така лицензира ЦУПО, която осигурява професионално ориентиране на ученици и други лица.
  • Участие в европейски мрежи и проекти и в много работни групи, свързани с ПОО на национално и международно ниво.

www.navet.government.bg