относно
Floating Link

NewPost ще предостави нов подход, съобразен с необходимите умения, които са нужни на пощенския сектор. Пощенският сектор играе основна роля както за предприятията, така и за гражданите на ЕС, като има съществен принос за икономиката, почти 1% от БВП на ЕС.

През 2014 г., съществуващите географски и институционални бариери в пощенския сектор сред страните от ЕС влошават електронната търговия и доставката на колетни пратки, което прави пощенските услуги неефективни. Недостигът на умения и несъответствията им между отделните служители представляват основен проблем в сектора. Това генерира нуждата от нови, жизненоважни за сектора умения за настоящи и бъдещи пощенските служители.

По  тази причина ние ще предоставим нова, модерна съвместна програма за ПОО за сектора на пощите, със засилено обучение на работното място за подпомагане на развитието на сектора, чрез приспособяване на уменията и квалификациите на работната сила в сектора към новите тенденции, насочени към справяне с недостига на умения и в отговор на търсенето на нови ИТ умения в сектора.

 • ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

  Крайни потребители: Настоящи и потенциални служители в пощенския сектор
  Заинтересовани страни: Пощенски служби, Предприятия, занимаващи се с електронна търговия и асоциирани партньори
 • ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

  Географските и институционалните бариери, които предотвратяват стимулирането на електронната търговия в страните от ЕС, ще бъдат преодолени
  Търговията на ЕС ще придобие отново конкурентно предимство поради по-добрата и по-бърза доставка на поръчки
  ИТ и преносимите умения на служителите в пощенския сектор ще бъдат хармонизирани и хомогенизирани чрез съвместна учебна програма, осигуряваща ефикасна среда за сътрудничество между пощенските институции на транснационално равнище, като се засили мобилността на работещите
 • ОБОБЩАВАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

  Нова съвместна учебна програма, разработена и изпълнена
  Нова схема за учене чрез работа, проектирана и тествана
  Първи сертификат “New Age” за пощенски служители, издаван от PostEurop
  100 доставчици на пощенски услуги ще бъдат обучени и по новата учебна програма