Home
Floating Link

Създаване на нов подход към необходимите умения за пощенския сектор;

 Read More

Представяне на съвременни съвместни програми за ПОО за пощенския сектор със засилено обучение на работното място;


Read More
card

Създаване на опитна, квалифицирана и мобилна работна ръка в пощенския сектор;


Read More

NewPost ще предостави нов подход според необходимите умения, нужни на пощенския сектор. Пощенският сектор играе основна роля както за предприятията, така и за гражданите на ЕС, като има съществен принос за икономиката, почти 1% от БВП на ЕС.

През 2014 г., съществуващите географски и институционални бариери в пощенския сектор сред страните от ЕС влошават електронната търговия и доставката на колетни пратки, което прави пощенските услуги неефективни. Недостигът на умения и несъответствията им между отделните служители представляват основен проблем в сектора. Това генерира нуждата от нови, жизненоважни за сектора умения за настоящи и бъдещи пощенските служители.

По тази причина проектът ще предостави нова, модерна съвместна програма за подпомагане на сектора, като привлече вниманието на служителите от сектора, чрез квалификация и приспособяване на работната сила към новите тенденции, с цел запълване на идентифицираните празноти и дефицити, както и в отговор на търсенето на нови ИТ умения в сектора.


drones blone 1000x500

 • ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

  Крайни потребители: Настоящи и потенциални служители в пощенския сектор
  Заинтересовани страни: Пощенски служби, Предприятия, занимаващи се с електронна търговия и асоциирани партньори
 • ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

  Географските и институционалните бариери, които предотвратяват стимулирането на електронната търговия в страните от ЕС, ще бъдат преодолени
  Търговията на ЕС ще придобие отново конкурентно предимство поради по-добрата и по-бърза доставка на поръчки
  ИТ и преносимите умения на служителите в пощенския сектор ще бъдат хармонизирани и хомогенизирани чрез съвместна учебна програма, осигуряваща ефикасна среда за сътрудничество между пощенските институции на транснационално равнище, като се засили мобилността на работещите
 • ОБОБЩАВАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

  Нова съвместна учебна програма, разработена и изпълнена
  Нова схема за учене чрез работа, проектирана и тествана
  Първи сертификат “New Age” за пощенски служители, издаван от PostEurop
  100 доставчици на пощенски услуги ще бъдат обучени и по новата учебна програма

платформа

Проект NewPost ще използва платформа, за да предостави е-мобилност за пощенските служители.

Едновременно с развитието на платформата ще бъде избрано конкретното цифрово съдържание, което ще се използва в платформата за е-мобилност. Пилотното тестване на платформата за е-мобилност ще започне, когато тя е готова и съдържанието е качено.

Критериите за избор на съдържание са следните:

 • Отворен лиценз.
 • Принос към основните компетенции.
 • Високо качество.
 • Висока модулност.
 • Придържане към принципите за обучение на възрастни/самостоятелно обучение.
 • Гъвкавост с цел поддържане на интереса.

Е-мобилността ще бъде отворена за всеки.

Проверявайте често този раздел за актуална информация относно платформата!

новини и събития

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5