Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)
Floating Link

adae

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει ως σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Συντάγματος, συστάθηκε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, που προβλέπονται από τον νόμο. Η ΑΔΑΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή που απολαύει διοικητικής αυτοτέλειας.

Η ΑΔΑΕ υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που κάθε φορά προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Οι κύριες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ είναι:

  • Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων σε εγκαταστάσεις δημόσιων υπηρεσιών ή και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες.
  • Ο έλεγχος από πλευράς νομιμότητας σε ό,τι αφορά τους όρους και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων για άρση του απορρήτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Η διενέργεια ακροάσεων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για πιθανές παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Η έκδοση κανονιστικών και άλλων αναγκαίων πράξεων αναφορικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και υποδείξεων επί θεμάτων της αρμοδιότητας της Αρχής.
  • Η εξέταση καταγγελιών για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών ή επικοινωνιών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη σύνταξη κανονισμών και λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εισηγείται τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αρχεία δημόσιων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Μεριμνά για πρόσκληση σε ακρόαση των διοικήσεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, υπαλλήλων ή κάθε άλλου προσώπου που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της ΑΔΑΕ. Εισηγείται την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποκύπτουν στην αντίληψή της ή στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων που αποκτήθηκαν με παραβίαση του απορρήτου. Μεριμνά για την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικών με την εν γένει διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις παραβίασης του απορρήτου, εισηγείται την επιβολή κυρώσεων.

Επίσης, η ΑΔΑΕ συμμετέχει σε έργο ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020  που αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αρχή έχει ολοκληρώσει και άλλο έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, 2013-2020.

H ΑΔΑΕ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος στο έργο Newpost, το οποίο έχει στόχο να προσφέρει μια νέα προσέγγιση για τις απαιτούμενες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον ταχυδρομικό τομέα.

http://www.adae.gr/