Το έργο
Floating Link

Το έργο NewPost θα προσφέρει μια νέα προσέγγιση για τις απαιτούμενες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον ταχυδρομικό τομέα, έναν ζωντανό Ευρωπαϊκό οικονομικό τομέα. Ο ταχυδρομικός τομέας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες της ΕΕ, με σημαντική συμβολή στην οικονομία, σχεδόν στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Το 2014, τα υφιστάμενα γεωγραφικά και θεσμικά εμπόδια στον ταχυδρομικό τομέα μεταξύ των χωρών της ΕΕ επιδεινώνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παράδοση δεμάτων, καθιστώντας τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αναποτελεσματικές. Η έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων καθώς και οι μεταξύ τους αναντιστοιχίες στους εργαζομένων αποτελούν σημαντικό ζήτημα. Αυτές οι ελλείψεις διατηρούν τις κακές επιδόσεις και οι νέες δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, σήμερα και στο μέλλον.

Γι’ αυτόν τον λόγο θα προσφέρουμε ένα νέο, σύγχρονο Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών για τον ταχυδρομικό τομέα και ένα ισχυρό Πρόγραμμα Μάθησης στην Εργασία (WBL) για την υποστήριξη της επιτυχημένης ανάπτυξης του τομέα, προσαρμόζοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού στις νέες τάσεις, καλύπτοντας παράλληλα τα κενά και τις ελλείψεις δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης για νέες ΙΤ δεξιότητες στον τομέα.

 • ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

  Τελικοί χρήστες: Τωρινοί και δυνητικοί εργαζόμενοι στον ταχυδρομικό τομέα
  Ενδιαφερόμενα μέρη: ταχυδρομεία, ταχυδρομικά ιδρύματα, επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και συναφείς εταίροι
 • ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

  Αντιμετώπιση των γεωγραφικών και θεσμικών εμποδίων με στόχο την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις χώρες της ΕΕ.
  Το εμπόριο της ΕΕ πρόκειται να αποκαταστήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της καλύτερης και ταχύτερης παράδοσης των παραγγελιών.
  Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των μαλακών δεξιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του ταχυδρομικού τομέα θα εναρμονιστούν και θα ομογενοποιηθούν μέσω ενός Κοινού Προγράμματος Σπουδών που θα παρέχει ένα αποτελεσματικό περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των ταχυδρομικών οργανισμών σε διακρατικό επίπεδο και θα ενισχύει την κινητικότητα των εργαζομένων
 • ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός (1) Κοινού Προγράμματος σπουδών
  Σχεδιασμός και Δοκιμή ενός (1) Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning - WBL)
  Η πρώτη Πιστοποίηση ταχυδρομικών υπαλλήλων «Νέας Εποχής» με τη στήριξη της PostEurop
  Εκπαίδευση στο νέο Πρόγραμμα σπουδών 100 ατόμων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες