EUROFED
Floating Link

eurofed 01

EUROFED е млада неправителствена  организация (НПО), създадена през 2012 г. с цел осъществяване на дейности на местно, национално, европейско и международно ниво. Организацията има голям опит в професионалното образование и обучение (ПОО) на млади и възрастни хора, а именно в разработването на учебни програми и професионално обучение, затова участието на EUROFED е полезно за това сътрудничество и ще допринесе за постигането на резултати.

Уменията и опитът на екипа могат да осигурят професионални и междусекторни компетенции, които развиват следното:

  • способност за адаптиране към новите иновационни тенденции в областта на ПОО;
  • формулиране на предложения и стратегически решения, свързани с потребностите и несъответствията в компетенциите и професионалните умения на национално и европейско ниво;
  • използване на съвременно и интерактивно обучение и техники на преподаване (комуникация и работа в мрежа, меки умения, основани на нови технологии).

Целите на асоциацията EUROFED включват:

  • социално-професионално обучение, образование и развитие на млади и възрастни хора;
  • подбор и назначаване на персонала;
  • предоставяне на консултации и консултантски услуги в сферата на интересите на асоциацията;
  • повишаване на ефективността и ефикасността на обществените услуги и обществената полезност;
  • повишаване и насърчаване на дейностите в областта на селското стопанство и опазването на околната среда;
  • подкрепа на румънските и европейските традиции и насърчаване на местния и европейския туризъм;
  • организиране и провеждане на местни, национални и международни кампании за консултиране, информация, образование, обучение и професионално развитие.

Успешно реализиране на проекти с безвъзмездно финансиране: през 2015 г. Асоциацията се възползва от безвъзмездно финансиране чрез POSDRU 2007-2013, като партньор, в рамките на проект “DE LA SUBZISTENTA LA DURABILATE - SUSTENABIL!” (От прехрана към устойчивост – устойчив!), с продължителност 10 месеца и с общ бюджет (за проект) над 1 000 000 евро.

Проект PJobs.ro: През 2012 г. асоциацията е изпълнила проект www.pjobs.ro – портал за обяви и предложения за работа в публични и европейски институции, частни компании от Румъния и чужбина, както и за възможности за започване и развитие на кариера (стажове и стипендии).

Проекти, свързани с предоставянето на професионално образование и обучение (ПОО): От октомври 2012 г. асоциацията е доставчик на услуги в областта на ПОО, акредитиран от Националния орган за квалификация, и е провеждала обучения за 8 стандартизирани професии: Обучител, Експерт по обществени поръчки, Организатор на събития, Вътрешен одитор в публичния сектор, Предприемачески компетенции и Служител в търговията.

https://www.eurofed.ro/desprenoi.htm